Región Bílé Karpaty z Českej republiky ako správca – vedúci partner Fondu malých
projektov programu Interreg V – A Slovenská republika – Česká republika, v spolupráci
s hlavným cezhraničným partnerom, Žilinským samosprávnym krajom vyhlásili v septembri
2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých
projektov. Predsedníctvo cirkevného zboru ECAV na Slovensku Hybe za spolupráce
Projektového výboru predložili žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Fondu malých projektov (kód výzvy: 9/FMP/11b). Začiatkom roka 2022 prišlo zo Žilinského
samosprávneho kraja vyjadrenie, že projekt bol schválený.
Program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
Projekt: Fond malých projektov
Názov projektu: Rozličným jazykom za spoločné ciele
Hlavný cezhraničný partner: Farní sbor církve evangelické, a. v. v Oldřichovicích
Prioritná os 3: Rozvoj miestnych iniciatív
Investičná priorita: Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi
občanmi a inštitúciami
Špecifický cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych
a regionálnych aktérov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Rozpočet projektu: 22 820,- Eur
Výška nenávratného finančného príspevku: 21 679,- Eur
Termín realizácie projektu: apríl 2022 – január 2023

Stránka programu:www.sk-cz.eu

Categories: Novinky