Duchovná činnosť

Detská besiedka

KAŽDÝ PIATOK – 16:00
EVANJELICKÁ FARa

Ježiš povedal: „Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im…“ (Mk 10,14)

Detská besiedka je miestom pre našich najmenších. Piesne, kamaráti, hry, biblické príbehy a veľa iného.


Dorast

KAŽDÝ PIATOK – 18:00
EVANJELICKÁ FARA

Raduj sa, mládenec, vo svojej mladosti, no vedz, že Boh ťa za to všetko privedie na súd.(Kaz.11, 9)

Dorast je kopa mladých ľudí. Veľmi radi ťa privítame medzi nami ! Spoločne študujeme bibliu, spievame chvály, modlíme sa a hráme sa hry.

Služby Božie

Každá nedeľa – 10:00
EVANJELICKý Kostol – HYBE

Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.(Mt. 18,20)

Každú nedeľu sa stretávame v chráme, kde spolu môžeme zažívať Božiu prítomnosť.

Mládež

KAŽDÁ SOBOTA – 19:00
mládežnícky Byt

Nech nikto tebou nepohŕda pre tvoju mladosť, ale buď vzorom veriacich … (1. Tim. 4, 12)

Život s Bohom, budovanie vzťahov, rozhovory, hry, zaujímavé témy.


Stretnutia rodín

raz Mesačne
EVANJELICKÁ FARA

Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom! (Sk. 16,31)

Cieľom stretnutí je budovanie duchovného života a hodnoty našich rodín. Manželia či jednotlivci, miesto tu je pre každého.

Modlitebná skupinka

KAŽDÝ UTOROK – 20:00
EVANJELICKÁ FARA

Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené. (Mt. 7,7)

Naše rodiny, cirkevný zbor, dedina, mesto, krajina, potrebujú Božiu milosť, ochranu a požehnanie. O to chceme spolu prosiť a za mnohé ďakovať.

Ženská skupinka

Každý utorok – 20:00
EVANJELICKÁ FARA

Spanilosť je klam a krása je márnosť; ale žena, ktorá sa bojí Hospodina, zasluhuje si pochvalu. (Prislovia 31,30)

Rôzne témy, spoločné rozhovory, zdieľanie skuseností a zážitkov, vzájomné povzbudenie v živote s Pánom Ježišom Kristom.

Stretnutia mužov

Každý druhý štvrtok – 19:00
EVANJELICKÁ FARA

Ale chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus, hlavou ženy je však muž a hlavou Krista je Boh.
(1. Kor. 11, 3)

Muž má byť kazateľom v rodine. Pre túto úlohu potrebuješ duchovne rásť. Tak neváhaj a príď medzi nás.

Spevokol Zvonček

Každý UTOROK – 18:30
KAžDý šTVRTOK – 16/00
EVANJELICKÁ FARA

Haleluja!Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha; lebo chválospev je milý, ľúbezný. (Žalm 147, 1)

Máš rád spev a hudbu? Príď k nám. Výstúpenia, víkendovky, nahrávanie CD, koncerty.


Mediálna činnosť

Podcast

Chceš si vypočuť kázeň ale nemáš čas?
Si na správnom mieste.

Časopis Zvon

Občasník, ktorý mapuje aktuálne dianie v cirkevnom zbore.

ECAV Spevník

Piesne so spevníka alebo mládežnícke piesne v jednej aplikácii.

YouTube

Priame prenosy so služieb Božích, záznamy z podujatí a mnohé zaujímavé videá.

Facebook

Vždy aktuálne informácie, fotky, plagáty, pozvánky