Návšteva z Poľska - február 2014

05 mar 2014

poliaciPoslednou, siedmou, aktivitou Mikroprojektu –PL-SK/ZA/IPP/III/129 – „Umením súčasnosti k rozvoju cezhraničnej budúcnosti“ bol koncert v Evanjelickom a.v. kostole v Hybiach a výstava s prezentáciou výsledkov projektu v čiastočne zrekonštruovaných priestoroch starej cirkevnej školy. Prípravu priestorov výstavy zabezpečil kvetinkový výbor v spolupráci s klubom dôchodcov v Hybiach.

 Koncertu predchádzala príprava audiovizuálneho vybavenia (vybavenie zbor získal z prostriedkov projektu), zabezpečovaná členmi mediálneho výboru – Ľubošom Šuchtárom, Milošom Tarageľom, Oliverom Žiškom, Filipom a Maťom Jurášom. Pred koncertom sa uskutočnil nácvik spevokolov hostí z cirkevného a.v. zboru Drogomyśl z Poľska. Počas nácviku sa ostatní hostia ešte stretli s domácimi zástupcami zboru na občerstvení, ktoré pripravil kvetinkový výbor pod vedením Vierky Rajniakovej. Po privítaní hostí i domácich bratom zborovým farárom Stanislavom Gregom a pozdrave druhého zborového farára Thomasa Bujoka z Drogomyśle vystúpili hostia v sólovom duo speve. Po nich vystúpil detský spevokol a následne spevokol mládeže. Všetky vstúpenia boli prítomnými úprimne a nadšene prijaté a odmenené potleskom. Treba podotknúť, že predovšetkým chlapčenská časť mládežníckeho spevokolu bola, aspoň na naše pomery, zvláštnosťou, ale i na zamyslenie sa, keďže v našom spevokole chlapci mládežníci ako jeden výrazný hlas nevystupujú, i keď sa azda na lepšie časy brieždi.

Po koncerte sa hostia i účastníci koncertu presunuli do starej školy, kde zborový dozorca Ondrej Mrlian povedal úvodné slovo k výstave. Po prehliadke bolo v zborovej sieni ešte krátke posedenie. Po večeri, to už v ubytovacom zariadení Východného dištriktu ECAV, bola porada k nedeľňajším službám Božím a tiež k ďalšiemu smerovaniu partnerskej spolupráce.

Nedeľný program bol orientovaný na služby Božie. Kazateľom bol brat farár Thomas Bujnok. Kázeň bolo možné sledovať v slovenskom preklade audiovizuálne na premietacom plátne. Pre mnohých tak, ako sa po službách Božích vyjadrili, nebolo počúvanie Slova Božieho v poľštine problémom. Jazykovú bariéru nebolo cítiť ani pri bežnom rozhovore s hosťami. Po kázni sa k prítomným prihovoril i brat kurátor z Drogomyśle. Funkcia kurátora v Poľskej Evanjelickej a.v. cirkvi je na úrovni nášho zborového dozorcu. Vystúpili obidva hosťujúce spevokoly so sólistami, ku ktorým sa pripojil i náš detský spevokol Zvonček. Rozlúčka s hosťami bola v starej škole. Prítomní obdržali Informačnú brožúru k realizácii projektu a pohľadnicu vydanú pri tejto príležitosti. Brožúrka je výsledkom spolupráce členov oboch partnerských zborov. Vystavovatelia výtvarných prác darovali hosťom - Danuša Mrlianová keramickú misu, Ján Gulaši vyrezávaný črpák a Ondrej Mrlian obraz akvarel. Predsedníctvo vyslovuje menovaným i všetkým, čo sa na projekte akýmkoľvek spôsobom podieľali, poďakovanie.

Snahou zboru bolo uskutočniť s hosťami vyhliadku z prečerpávacej nádrže na Neznámej, čo sa však pre nezjazdnosť komunikácie nepodarilo. Po obede v Janoškovom dome sa s hosťami rozlúčilo predsedníctvo zboru.

Skončil sa jeden úsek života partnerských zborov. Bolo to požehnanie od nášho Boha. Jeho je všetko, i my s našimi životmi. Jemu patrí vďaka, a preto sa chceme Jemu poďakovať a skloniť k modlitbe.

Trojjediný náš Bože! Ty nám dávaš čas na konanie, a preto Ti chceme poďakovať za všetko, čo sme s našimi bratmi a sestrami vo viere z partnerského zboru v Drogomyśli mohli doteraz prežívať. Veď kto iný, ak nie Ty sám, si viedol naše kroky k spoločnému počúvaniu Tvojho Slova, ale i k modlitbe a spevu, ktorými sme Ťa prosili o požehnanie nášho zámeru, ale ktorými sme Ti chceli a chceme vyznávať, že sme, nehodní služobníci, v Tvojich milostivých rukách. Prosíme Ťa pokorne, prijmi nás za svoje deti a veď nás k tomu, aby sme mohli svedčiť v Tvojom mene a smelo zvestovať evanjelium všetkým, s ktorými sa vo svojom živote stretneme. Buď Tvoja vôľa naveky. Amen.   

Ondrej Mrlian

FOTKY

Najaktuálnejšie fotky

 Camera